Verksamhetspolicy - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

STANLEY Security Sverige AB erbjuder företag och organisationer säkerhetslösningar som skyddar medarbetare och tillgångar samt bidrar till ökad effektivitet och affärsnytta för verksamheten. Vi säkerställer vårt erbjudande genom hög kompetens, smarta produkter och ett aktivt engagemang i samhälls- och säkerhetsfrågor.

Vi har höga ambitioner och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra leveranser. Det sker ett ständigt förbättringsarbete av STANLEYs Verksamhetsledningssystem med syfte att öka vår leveransprecision och kvalitet.

Vi ska aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom ett väl genomtänkt och förankrat CSR-arbete. Vi ska arbeta kontinuerligt för att minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning samt dela med oss av vår kunskap till våra kollegor, leverantörer, kunder och andra intressenter för att öka miljöprestandan. Vi är måna om att våra leverantörer också delar våra värderingar om hälsa, säkerhet, sociala och miljömässiga resultat.

Vårt arbete grundar sig på principen om ständiga förbättringar. Det innebär att arbetet ska vara kontinuerligt och verksamhetsnära, och att positionerna hela tiden ska flyttas fram.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna är medvetna om risker och möjligheter samt har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt, med stora möjligheter att påverka företagets utveckling, den egna kompetensen och arbetssituationen.

STANLEY Security arbetar kontinuerligt mot det övergripande målet att ingen ska skada sig i arbetet, därför ska alltid relevant personlig skyddsutrustning användas utifrån identifierade risker i varje enskilt arbete.

Vi följer tillämplig lagstiftning samt arbetar proaktivt med hantering av risker inom vår och kundernas verksamhet.

Vi är certifierade via kvalitetssäkrat institut. Läs mer om våra certifieringar här.

  • Kontakta vår kvalitetsansvarig

  • Om du har frågor eller funderingar kring kvalitetsarbetet, kontakta Elin Holmin