Hållbarhet

Hela vår verksamhet handlar om att på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till en ökad trygghet i samhället vi verkar i.

Hela vår verksamhet handlar om att på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till en ökad trygghet i samhället vi verkar i.


Vårt företags syfte ”För dem som gör världen tryggare” driver oss i vårt arbete och framgång som företag.

Vi har antagit FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till år 2030.

De 17 specifika målen som hos oss sammanfattas som:

 • Främja hållbar, inkluderande och rättvis ekonomisk tillväxt
 • Skapa större möjligheter för alla
 • Minska ojämlikheter
 • Höja den grundläggande levnadsstandarden
 • Främja rättvis social utveckling och integration
 • Främja integrerad och hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem


Vi på Stanley Security, som en del av Stanley Black & Decker, arbetar strategiskt med hållbarhet och har i huvudsak organiserat arbetet i tre huvudgrupper som speglar: Människor, Produkter och Planet (People, Product, Planet). Mer om koncernens globala hållbarhetsarbete hittar du här: SBD Social Responsibility

 

Positiv hållbar samhällsutveckling

Som företag känner vi ett stort ansvar att verka för en positiv hållbar samhällsutveckling inom alla de områden vi har och kan. Vi brinner för en ökad trygghet i Sverige både på arbetsplatser, skolor och i hem. En del i detta är vårt TRYGG-stipendium där syftet är att lyfta fram och hylla unga människor som genom sitt engagemang banar väg för en tryggare tillvaro. Läs mer om TRYGG-stipendiet här.

 

Hälsa – friskare och hälsosammare kultur för medarbetare, kunder och partners

En hälsosam verksamhet är en trivsam verksamhet. För oss är det viktigt att verka för en hälsosam kultur för våra medarbetare, kunder och partners. Med hjälp av vårt program Active by STANLEY Security har medarbetare möjlighet att, med företagets hjälp, delta i olika aktiviteter för en bättre hälsa. Detta innebär ökad prestationsförmåga både individuellt och organisatoriskt och bidrar till en energifylld och positiv verksamhet.

Miljön runt omkring oss kan påverka allt från hälsa och livslängd till delaktighet i samhället. Genom att arbeta med social hållbarhet kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling.


Säkerhet och hälsa på våra arbetsplatser

Säkerheten på våra arbetsplatser är vår högsta prioritet. Hos oss är man medveten om risker och arbetar säkert eller inte alls. Målet är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

 

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att:

 • Minska miljöpåverkan vid användning av fordon och transporter
 • Minimera miljöpåverkan från resursförbrukning och avfall, inget av det avfall vi genererar ska gå till deponi
 • Välja, samt bistå våra kunder med hållbara produkt- och tekniklösningar
 • Samverka med våra leverantörer och partners att utveckla hållbara produkter och tjänster
 • Öka medvetenheten om företagets miljöarbete hos samtliga anställda

 

Att alltid följa gällande miljölagstiftning och de regler som gäller för vår verksamhet är en naturlig grundpelare för oss. Som en del i vårt miljöarbete är vi anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, vilket innebär att vi tar producentansvar för förpackningar. Läs mer om FTI här
 

Etik

Hos oss har vi ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera. Därför arbetar vi aktivt med etikfrågor.

Mångfald och inkludering

Vår organisation ska präglas av motiverade medarbetare med rätt kompetens, attraktiva, hälsosamma arbetsplatser och gemensamma värderingar. De gemensamma värderingarna har sin utgångspunkt i allas lika värde och ska genomsyra allt arbete som Stanley Security som arbetsgivare bedriver.

Vi vill att Stanley Security ska vara en tolerant och inkluderande arbetsplats där många olika människors kompetens och erfarenhet får plats. Mångfald och inkludering är viktiga områden för oss. Genom att se, värdera och ta tillvara varje enskild individs kompetens ökar vi organisationens lärande och utveckling.