Energi

Skydda alla dina anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt

Energibranschen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. För att klara sig bättre i konkurrensen har bland annat många små och medelstora företag börjat samarbeta eller blivit uppköpta. Dessutom används allt oftare externa entreprenörer för många delprocesser för att effektivisera deras verksamheter. Dessa förändringar har initialt minskat kontrollen av alla säkerhetsrisker men över tiden tror vi att resultatet kommer att bli ett mer strukturerat säkerhetsarbete.

Energiföretagen har historiskt sett fokuserat på säkerhetsrisker och skydd på större anläggningar såsom kraftverk och större transformatorstationer. Skydd av minde anläggningar har inte prioriterats samt ansetts vara för kostsamt. Idag med modern teknik kring skydd och uppföljning finns dock andra möjligheter.

Med STANLEY Security som säkerhetspartner gör vi det möjligt att kostnadseffektivt skydda även mindre anläggningar. Dessutom finns det i dag lösningar som minskar administrationen som har ökat avsevärt under de senaste åren på grund av att allt fler underentreprenörer har tillgång till anläggningarna.