Att inte arbeta systematiskt med säkerhetsarbete innebär att verksamheten utsätts för stora affärsmässiga risker. Konsekvenserna kan i värsta fall bli skadeståndskrav på grund av bristfälliga produkter eller överenskommelser som brutits. Att inte uppfylla försäkringskrav kan sätta verksamhetens hela existens på spel.

Genom att systematisera säkerhetsarbetet får företaget överblick, kontroll och möjlighet att fatta affärsmässiga beslut. Stanley Security Solutions systematiska säkerhetsarbete, SSA, bidrar också till att kostnaden för att skydda verksamheten hamnar på rätt nivå, samtidigt som den inte överstiger affärsnyttan.

Genom systematiskt säkerhetsarbete skapas:

Kostnadseffektivitet

  • Ökad konkurrenskraft, sänkta kostnader, säkrad leveransprecision och stärkt varumärke
  • Rätt försäkringslösning


Stabilitet

  • Säkerställd affärsstrategi genom korrekt risk- och incidenthantering och kravstyrd krisberedskap
  • Proaktivt arbetssätt och sund säkerhetskultur


Uppfyllda externa krav

  • Säkerställa att företaget uppfyller samtliga lag-, ägar-, kund- och försäkringskrav

 

Vi hjälper dig att få kontroll

Vår erfarenhet visar att många organisationer har dålig kontroll över kvaliteten på sitt säkerhetsarbete och att man ofta saknar kunskap om den totala kostnaden för sitt säkerhetsarbetedetta – man ser helt enkelt inte hur ett systematiskt säkerhetsarbete skulle kunna bidra till bättre affärer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att skaffa sig ett helhetsgrepp om sina rutiner i sitt säkerhetsarbete, ta kontroll över kostnader och att minimera störningar i verksamheten.