Med hjälp av våra konsulter kan kunderna skapa rätt förutsättningar för riskhantering och därmed bedriva ett lönsamt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete. Detta ska skydda verksamhetens tillgångar och varumärke, samtidigt som omgivningens förtroende stärks och sannolikheten att uppnå affärsmålen ökar. Vår breda erfarenhet av säkerhet,  brandskydd och Risk Management gör att vi kan erbjuda rådgivning och tjänster på både operativ, taktisk och strategisk nivå. 

Utbildning 

Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att få till stånd och säkerställa ett väl fungerande systematiskt säkerhetsarbete där alla ska känna sig delaktiga. Ju högre utbildningsnivå som erhålls inom organisationen, desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser. Vårt mål är att leverera utbildningar som kvalitetssäkrar säkerhetsarbetet. Utbildningarna anpassas till våra kunders verksamhet och behov och de förändringar som sker i samhället.

Läs mer om våra utbildningar inom brandskydd

  • Tjänster

  • Risk Management
  • Analyser & Utredningar
  • Revisioner & Granskning
  • Outsourcingstrategier
  • Rådgivning om riskfinansiering
  • Kris- och katastrofplanering
  • Kontinuitetsplanering
  • Systematiskt SäkerhetsArbete (SSA)
  • Brandkonsulttjänster