I analys av brandskyddet granskas och identifieras ett brandskyddsarbete som är anpassat efter riskbild och ambitionsnivå. Genom STANLEY Securitys kompetens inom brandskyddets alla områden - från projekteringsstadiet till drift och upprätthållande av brandskydd - hjälper vi företag och organisationer att skapa en systematik i brandskyddsarbetet.

Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att man på ett struktuerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följder upp brandskyddsarbetet.

Det handlar bland annat om att:

  • Förebygga risken att brand uppstår
  • Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall till följd av brand
  • Optimera möjligheterna att vid brand rädda ekonomiska värden och säkerställa företagets möjligheter till fortlevnad
  • Förbättra handlingsberedskapen vid en eventuell krissituation
  • Kunna agera enligt första hjälpen vid hastigt insjuknande eller olycksfall